Alles wat u moet weten over BPM

Bron: Auto & Fiscus

Wat is BPM?

BPM staat voluit voor belasting van personenauto's en motorrijwielen. Het betreft een belasting op het gebruik van het Nederlandse wegennet met een personen- of bestelauto of motor door een inwoner van Nederland of een in Nederland gevestigd bedrijf. 

Het moment van heffing is de registratie van een personen- of bestelauto of motor in het kentekenregister of het moment waarop voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse weg met een voertuig met buitenlands kenteken. De BPM wordt bij aanschaf van een nieuwe personenauto meestal voldaan door de importeur. Individuele aangiften zijn onder meer van toepassing bij invoer van een auto, gebruik van een buitenlandse auto in Nederland, de particuliere aanschaf van een bestelauto, de ombouw van een auto met grijs kenteken tot een auto met geel kenteken en bij aanpassing van van het motormanagement binnen 3 jaar na de kentekenregistratie als de auto hierdoor een hogere CO2-uitstoot krijgt.

Op welke auto's wordt BPM geheven?

Er wordt BPM geheven op personenauto's en bestelauto's, waarbij voor bestelauto's van ondernemers gebruik gemaakt kan worden van een vrijstelling. Volgens de definitie in de wet is een personenauto een motorrijtuig op drie of meer wielen, met uitzondering van autobussen, bestelauto's en vrachtauto's (d.w.z. motorrijtuigen die niet zijn ingericht voor personenvervoer, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg). Voertuigen van meer dan 3500kg waarvan de lengte van de cabine groter is dan de laadvloer, worden fiscaal behandeld als een personenauto en niet meer als vrachtauto. Dat betekent onder meer dat bij aanschaf BPM verschuldigd is en dat de bijtelling wordt bepaald op basis van de catalogusprijs inclusief BPM. Dit betreft vooral een aantal grote pick-ups die voorheen fiscaal als vrachtauto werden behandeld.

Een bestelauto dient voor de BPM aan bepaalde inrichtingseisen te voldoen. Er moet bij alle bestelauto's een vaste, vlakke laadvloer aanwezig zijn over de hele lengte en breedte van de laadruimte. In die laadruimte mogen geen zitplaatsen aanwezig zijn. Vervolgens worden er per soort bestelauto nog specifieke voorwaarden gesteld. Voldoet een bestelauto aan de inrichtingseisen dan gelden er specifieke regels. Het is dan voor ondernemers mogelijk om een BPM-vrijstelling te krijgen op de bestelauto. Ook is het onderscheid tussen personen- en bestelauto's van belang voor het al dan niet van toepassing zijn van de BPM-heffing op basis van de CO2-uitstoot. Een ander verschil zit in de motorrijtuigenbelasting: voor bestelauto's gelden geen provinciale opcenten en geldt een laag ondernemerstarief.

BPM-tarief

De BPM op personenauto's wordt geheven op basis van de CO2-uitstoot. Ook de dieseltoeslag is CO2-afhankelijk. Boven een BPM-basistarief gelden CO2-afhankelijke tariefschijven, waarvan de tarieven progressief oplopen. Voor plug-in hybride auto's geldt een aparte tabel. Met deze tabel wil het kabinet meer recht doen aan het werkelijke brandstofverbruik van dergelijke voertuigen.

De CO2-uitstoot die nodig is voor het berekenen van de BPM, wordt in principe gebaseerd op de meting bij de Europese typegoedkeuring. Daarvoor geldt de WLTP-testprocedure. Opties en meeruitvoeringen kunnen leiden tot een hogere CO2-uitstoot, en daarmee tot een hogere BPM. Achteraf aangebrachte accessoires, passend binnen de typegoedkeuring, blijven buiten de BPM-heffing. Als er na de afgifte van het kenteken aanpassingen aan de motor van de auto (chiptuning) worden gedaan binnen drie jaar na de eerste inschrijving in het kentekenregister, moet daarvoor een aanvullende BPM-aangifte worden gedaan.

Voor bestelauto's gelden de CO2-afhankelijke tarieven niet, maar blijft er sprake van een heffing op basis van de catalogusprijs. Het tarief voor bestelauto's bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs, vermeerderd met een dieseltoeslag van €237 op verminderd met een korting van €1.283 als de auto geen dieselmotor heeft. Op veel bestelauto's wordt echter de ondernemersvrijstelling toegepast.

BPM op elektrische auto's

De BPM op een nieuwe personenauto is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De vrijstelling van deze belasting voor de meeste zuinige auto's in nu beperkt tot uitsluitend de auto's zonder CO2-uitstoot. Volledig elektrische auto's zijn daardoor ook in 2023 vrij van BPM-heffing. Met de wettelijke uitwerking van de maatregelen uit het Klimaatakkoord loopt die vrijstelling nog door tot en met  2024. Daarna geldt alleen het vaste basisbedrag van zo'n €372. 

Voor de elektrische bestelauto's heeft de BPM-vrijstelling een gunstig neveneffect in de bijtelling. Ook een elektrische bestelauto heeft een BPM-vrijstelling. Dit zorgt ervoor dat er ook geen BPM in de kentekengegevens van de auto wordt vermeld. De catalogusprijs voor de bijtelling is dan een bedrag exclusief BPM, wat gunstig is voor de netto bijtelling.

BPM-vrijstelling voor ondernemers

Bij aanschaf van een nieuwe bestelauto factureert de dealer geen BPM. Dit heeft te maken met de BPM-vrijstelling voor bestelauto's die worden geregistreerd op naam van een ondernemer. Ondernemers hebben door deze vrijstelling geen BPM-voorfinancieringslasten bij aanschaf van een bestelauto. Wel moet je voor deze vrijstelling voldoen aan de eis dat de auto wordt geregistreerd op naam van een ondernemer die ook zo is geregistreerd voor de BTW én moet je de bestelauto voor ten minste 10% voor zakelijke ritten gebruiken.

Ondernemers hebben in de meeste gevallen een BTW-nummer. Het kan echter voorkomen dat dit nummer niet bij de ondernemer bekend is omdat de ondernemer van BTW is vrijgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen etc. Zij kunnen echter evenals BTW-belaste ondernemers in aanmerking komen voor de BPM-vrijstelling op hun bestelauto.

Ook voor geleaste bestelauto's geldt de BPM-vrijstelling. Voor bestelauto's in de verhuur of shortlease geldt de vrijstelling ongeacht wie de feitelijke gebruiker is, als de contractsduur niet langer is dan vier weken. Voor langer lopende contracten moet de leasemaatschappij kunnen aantonen dat lessee (de leasenemer) een ondernemer is die zelf ook de BPM-vrijstelling zou krijgen als hij de bestelauto gekocht zou hebben. De leasemaatschappij heeft hiervoor onder meer een zogenaamde ondernemersverklaring van de lessee nodig.

Particuliere kopers van een nieuwe bestelauto dienen zelf zorg te dragen voor afdracht van de BPM. In principe krijgen zij daarvoor van de belastingdienst een formulier toegezonden zodra geconstateerd wordt dat de auto op naam van een niet-ondernemer wordt geregistreerd. Maar ook zonder toezending van dit formulier geldt voor hen een BPM-aangifteverplichting.

Ondanks deze BPM-vrijstelling wordt het BPM-bedrag wel in de kentekengegevens vermeld. Dit bedrag is namelijk van belang voor de BPM-afdracht door particulieren en voor de bijtelling voor privégebruik.

Afschaffing BPM-vrijstelling

In het belastingplan 2023 wordt aangekondigd dat de BPM-vrijstelling voor ondernemers (de zogenoemde grijskentekenregeling) per 1 januari 2025 komt te vervallen. Voor bestelauto's met een datum eerste toelating uit 2025 of later, geldt dan geen BPM-vrijstelling voor ondernemers. Per die datum wordt ook de manier waarop de BPM wordt berekend aangepast: Het vaste percentage van 37,7% wordt dan vervangen door een CO2-afhankelijke BPM.

Taxibedrijven

Vanaf 2020 is er voor nieuwe situaties geen teruggaaf van BPM meer mogelijk voor taxi's. Wel geldt nog de overgangsregeling voor voertuigen waarvoor uiterlijk in 2029 BPM is teruggegeven. Voor taxi's geldt dat gedurende drie jaar voldaan moest worden aan de eisen van de oude taxiregeling. Die taxiregeling hield in dat de BPM op auto's die voor 90% of meer gebruikt worden voor taxiritten, in één keer wordt teruggegeven als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De teruggave is een voorwaardelijke teruggave die jaarlijks voor een derde definitief wordt als aangetoond is dat aan de voorwaarden is voldaan en als de auto daadwerkelijk voor 90% of meer taxiritten is gebruikt. Wordt niet langer aan voorwaarden voldaan, bijvoorbeeld de voorwaarde dat men gerechtigd is om de blauwe taxikentekenplaten te gebruiken, dan wordt de BPM over de hele periode waarover de teruggaaf nog niet definitief is alsnog verschuldigd. Voor de MRB is de taxivrijstelling wel blijven bestaan.

 

Rolstoelgebruikers

Voor een bestelauto die is ingericht voor het vervoer van een gehandicapt persoon en het gelijktijdig vervoer van een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel ten behoeve van de handicap, kan op verzoek een teruggaaf van BPM plaatsvinden. Staat de bestelauto niet op naam van de gehandicapte zelf, dan kan het verzoek tot teruggaaf plaatsvinden door de gehandicapte e de eigenaar van de auto samen. In de situatie dat de invalide komt te overlijden en de auto staat op naam van een inwonend gezinslid van de invalide of komt op de naam van een gezinslid te staan, is geen rest-BPM verschuldigd. Voorwaarde is wel dat de auto uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt.

CO2-wagenparkscan

Het verduurzamen van het wagenpark is voor veel bedrijven een belangrijk thema geworden, zeker met het vooruitzicht van de afschaffing van de BPM-vrijstelling. Maar vaak is het lastig om te bepalen waar u moet beginnen en is het alles bij elkaar veel geregel. Team Zakelijke Markt van Maas Autogroep helpt u hier graag bij. Met onze intelligente tool kunnen wij de CO2-uitstoot van het volledige wagenpark van een bedrijf in kaart brengen. Hiermee kunnen we ook laten zien wat de effecten zijn van het verduurzamen van uw wagenpark door het toevoegen van een elektrische auto. Benieuwd wat uw CO2 footprint is? Plan dan een vrijblijvende afspraak in bij een van onze mobiliteitsadviseurs.

Neem contact op met onze mobiliteitsadviseurs